Part-up Logo

Privacyverklaring Part-up B.V.

Part-up B.V. (hierna: "Part-up" of "wij") verwerkt persoonsgegevens en maakt zorgvuldig en veilig gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: "AVG"). In deze privacyverklaring beschrijven wij wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor jou om te weten.
Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst zie je een samenvatting op hoofdlijnen. Als je meer gedetailleerde informatie wil, kun je die vinden door te klikken op de link 'meer details’.
Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heb je na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring lees je hoe je dit kunt doen.
Als laatste willen we je nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kun je lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

Meer details:
Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van jouw persoonsgegevens en wij houden ons daarbij ten minste aan de volgende beginselen in verband met de verwerking van persoonsgegevens:

Gehanteerde begripen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Meer details:

Gehanteerde begripen

Part-up zet haar kracht in om de capaciteit van organisaties te vergroten, door medewerkers flexibel en talentgericht in te zetten. Part-up helpt organisaties met slimme matching hun doelstellingen sneller te behalen. Op deze manier gebruikt Part-up het verborgen potentieel talent binnen en buiten de organisatie. Je kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan Part-up. Wij zijn gevestigd te Leusden 3833 LB, Storkstraat 28 en staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62078666. Wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar erik@part-up.com. Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen PART-UP. Je kunt de FG bereiken via k.vunderink@prevermo.nl. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Part-up ondersteunt organisaties bij wendbaarheid en mobiliteit, over de grenzen van functieprofielen en organisatieonderdelen heen. Dit doet zij door organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun visie daarop, gecombineerd met een slimme matchings-tool. Deze tool helpt bij opknippen van allerlei werkzaamheden en projecten in heldere taken. Daarnaast kunnen medewerkers heel makkelijk hun talenten etaleren. Vervolgens zorgt de tool voor het laagdrempelig matchen van taken en individuele talenten van de deelnemende medewerkers. Op die manier wordt het werk gedaan, de capaciteit vergroot en worden talenten verder ontwikkeld, doordat alles wordt opgepakt door de mensen die dit het beste kunnen en hier tijd voor hebben.

Gehanteerde begripen

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers en via jouzelf (de betrokkenen). Betrokkenen zijn personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers, zijn aangesloten bij een van onze opdrachtgevers, of inwoner zijn van onze opdrachtgevers. Daarnaast kan een betrokkene in dienst bij Part-up zijn of anderszins in een hiërarchische verhouding tot Part-up staan.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van jou, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Gehanteerde begripen

Hierbij kun je onder meer denken aan:

Persoonsgegevens over anderen die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat jij de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen jou erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Part-up.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Part-up verzamelt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die een platform vormen om werk en talent wendbaar te organiseren. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de met jou en/of de met onze opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder in meer detail omschreven. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen onze opdrachtgever (vaak jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie) en Part-up.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van Part-up in brede zin.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) Audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren wij de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens? De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van jouw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang van Part-up en/of op basis van jouw toestemming. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor zover jouw gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst die jij of jouw werkgever met ons heeft, uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met onze opdrachtgever.

Wettelijke plicht. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons of op onze opdrachtgevers rusten. Denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, de Participatiewet, belastingwetten en onze administratieverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Onder het volgende kopje kun je meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Toestemming. Wij mogen met jouw toestemming jouw persoonsgegevens gebruiken voor het verwerken van deze gegevens. Toestemming van betrokkene dient in alle gevallen vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. Jij kunt jouw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?’ lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Part-up bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Part-up en onze opdrachtgevers, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-outregeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kun je ons op gemakkelijke wijze berichten en je afmelden voor onze communicatie, wanneer je het niet langer op prijs stelt om deze van ons te ontvangen. Ook kun je natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via erik@part-up.com.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan opdrachtgevers en derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan Part-up jouw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan opdrachtgevers (jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst. Anderzijds kunnen wij ook met jouw (uitdrukkelijke) toestemming persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die jou een gerichte interventie kunnen aanbieden of andere (medisch) specialisten. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk met een verenigbaar doel content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten.
Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties.
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen:

Zakelijke dienstverleners.
Bijvoorbeeld door Post NL, of een door ons ingeschakeld postorderbedrijf om (vertrouwelijke) informatie aan jou te bezorgen.

Leveranciers en Verwerkers.
Wij verstrekken persoonsgegevens aan leveranciers die ten behoeve van Part-up persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat deze leveranciers onder onze verantwoordelijkheid verwerken voor ons. Wij zorgen ervoor dat met dergelijke leveranciers en/of verwerkers duidelijke afspraken zijn gemaakt zoals verplicht op grond van de AVG.

Overig.
Iedere derde partij waarvoor wij jouw toestemming hebben ontvangen om jouw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Part-up nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER"). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Part-up jouw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

Hoe kun jij je Persoonsgegevens beheren?

Jij hebt het recht de verzameling van jouw persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun je bij ons jouw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder lees je waar en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast lees je over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van jouw rechten.

Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Termijn
Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op jouw verzoek tot uitoefening van jouw recht(en). Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan jou melden. Houd er rekening mee dat Part-up aanvullende informatie kan opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van jouw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van jou.

Kosten
In beginsel verstrekken wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren wij kosteloos op de uitoefening van jouw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jij om meerdere kopieën van dezelfde informatie verzoekt.

Weigering medewerking aan jouw verzoek
Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer je buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van jouw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Jouw recht op inzage, correctie en / of het wissen van persoonsgegevens

Als je inzage wenst in de over jou verwerkte persoonsgegevens en/of gegevens wil verbeteren of wissen (voor zover toelaatbaar) die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen via erik@part-up.com. Wij corrigeren of wissen jouw persoonsgegevens indien je persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel op andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Het recht om persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een aanpassing, het wissen van persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. Je mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie wij deze mededeling hebben gedaan.

Jouw recht op beperking van de verwerking, het recht op overdracht van persoonsgegevens Voor de uitoefening van jouw recht op beperking van de Verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens jouw verzoek richten aan erik@part-up.com.

Het recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de verwerking van persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze persoonsgegevens alleen verwerken…:
- …met jouw Toestemming;
- …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft jou het recht om jouw persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons hebt verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan PART-UP). Dit recht geldt alleen wanneer de verwerking is gegrond op jouw (al dan niet uitdrukkelijke) toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Jouw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van jouw recht op bezwaar, kun je terecht bij erik@part-up.com.
Je kunt jouw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?

Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer je eerst toestemming hebt gegeven. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Je kunt de intrekking van jouw toestemming kenbaar maken via erik@part-up.com.

Kun je een klacht indienen?

Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door PART-UP. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat PART-UP niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar erik@part-up.com. Indien PART-UP en jij er niet uitkomen, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Indien PART-UP weigert tegemoet te komen aan jouw verzoek, dan informeert PART-UP jou over de redenen daarvan. Mocht jij je niet bij deze redenen kunnen neerleggen, dan staat het jou vrij om een klacht in te dienen. In dat geval geldt onderstaande verloop:

Ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als je geen persoonsgegevens wil verstrekken?

Voor PART-UP is de verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met jou aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Ook in het geval dat PART-UP op grond van de wet haar opdrachtgevers helpt om uitvoering te geven aan een wettelijke plicht. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details:

Wanneer de verstrekking van jouw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij jou daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer je informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geef je daarmee toestemming aan PART-UP om deze persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer je ervoor kiest de opgevraagde en noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren.

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 19 mei 2022.