Algemene Voorwaarden Part-Up B.V.

Versie: 2.0
Datum: 26 april 2023

1. Definities

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen daarbij.
 • 1.2 Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Opdrachtgever zich bij Part-Up kan authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord.
 • 1.3 Diensten: de in de Licentieovereenkomst gespecificeerde diensten van Part-Up, zoals Onderhoud, Ondersteuning en Implementatie.
 • 1.4 Documentatie: de door Part-Up ter zake van de Software en Diensten verstrekte (gebruikers)handleidingen en –instructies en of adviezen.
 • 1.5 Part-Up: de besloten vennootschap Amplooi B.V. met KVK nummer 11050825
 • 1.6 Gebrek: het niet voldoen van de Software of een Dienst aan de Documentatie.
 • 1.7 Implementatie: de werkzaamheden gericht op de inrichting en configuratie van de Software en overige werkzaamheden die nodig zijn om de Software gebruiksklaar op te leveren.
 • 1.8 Onderhoud: het herstel van Gebreken in de Software en het ter beschikking stellen van eventuele nieuwe versies van de Software.
 • 1.9 Ondersteuning: de door Part-Up en Opdrachtgever Dienst tot het ter beschikking stellen van een helpdesk voor gebruikersvragen en storingsmeldingen en het – afhankelijk van het type servicecontract – oplossen van storingen en/of Gebreken en het verrichten van Onderhoud, een en ander zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden of de Licentieovereenkomst.
 • 1.10 Opdrachtgever: de wederpartij van Part-Up.
 • 1.11 Licentieovereenkomst: de Licentieovereenkomst tussen Part-Up en Opdrachtgever, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever geaccepteerde offerte strekkende tot levering van Diensten door Part-Up aan Opdrachtgever en de eventueel gesloten Verwerkersovereenkomst tussen Part-Up en Opdrachtgever.
 • 1.12 Schriftelijk: per brief of per e-mail.
 • 1.13 Verwerkersovereenkomst: een verwerkersovereenkomst zoals dat is bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 1.14 Software: de in de Licentieovereenkomst gespecificeerde software van Part-Up en/of derden.

2. Ter beschikking stellen Software

 • 2.1 Part-Up zal de in de Licentieovereenkomst bepaalde Software aan Opdrachtgever ter beschikking stellen onder de (gebruiks)voorwaarden zoals beschreven in de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.2 Part-Up zal deze Software alsmede de data van Opdrachtgever hosten in datacenters van gespecialiseerde hostingpartner(s) van Part-Up. De Software en data worden gehost binnen de EER. Opdrachtgever erkent dat de ongestoorde werking van de Software afhankelijk is van externe (fysieke) factoren zoals interne en externe netwerken, geografische locatie en gebouwen. Gelet op deze afhankelijkheden kan Part-Up niet garanderen dat de Software te allen tijde foutloos, vrij van Gebreken en zonder storingen zal functioneren.
 • 2.3 Part-Up zal Opdrachtgever de Authenticatiemiddelen verstrekken zodat Opdrachtgever toegang heeft tot de Software en haar data.
 • 2.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (functioneel) beheer van de Software.
 • 2.5 Part-Up draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen zoals nader bepaald in de Verwerkersovereenkomst. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en beheer van de Authenticatiemiddelen. Als een gebruiker zich door middel van de Authenticatiemiddelen toegang verschaft tot de Software en data, zal Part-Up ervan uit mogen gaan dat dit een geautoriseerde gebruiker is.
 • 2.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maakt van de Software en Diensten en alle andere door of in opdracht van haar verrichte vormen van verwerking van de (persoons)gegevens in de Software en daarbuiten. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat zij (of haar medewerkers) geen onrechtmatige gegevens verwerkt of anderszins in het kader van het gebruik van de Software inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • 2.7 Part-Up is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van (de inhoud van) de met behulp van de Software opgeslagen informatie en/of (persoons)gegevens en evenmin voor een correcte en onbelemmerde datatransmissie met behulp van de Software, wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van (persoons)gegevens en/of beschikbare informatie. Opdrachtgever vrijwaart Part-Up tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de door Opdrachtgever en/of haar medewerkers in de Software opgeslagen gegevens, of de wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van (persoons)gegevens en andere informatie door Opdrachtgever en/of haar medewerkers onrechtmatig is. Opdrachtgever zal Part-Up alle redelijke kosten en andere schade die zij als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt op eerste daartoe strekkend Schriftelijk verzoek, vergezeld van een duidelijke specificatie, vergoeden.
 • 2.8 Mocht Part-Up ervan in kennis worden gesteld dat enige informatie die Opdrachtgever en/of haar medewerkers door middel van de Software heeft c.q. hebben opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan behoudt Part-Up zich het recht voor om die informatie onmiddellijk te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Part-Up aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. Opdrachtgever vrijwaart Part-Up in dit verband voor alle aanspraken van haar medewerkers en/of Derden, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding, die jegens Part-Up worden ingesteld.
 • 2.9 Wanneer Part-Up dit noodzakelijk acht omwille van de veiligheid en integriteit van de Software, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van Gebreken en het verhelpen van storingen of aanpassing en verbetering van de Software van Part-Up of Derden, danwel indien Opdrachtgever in strijd met de wet handelt, behoudt Part-Up zich het recht voor om te allen tijde de Software tijdelijk buiten gebruik te stellen. Part-Up zal een dergelijke buitengebruikstelling uiteraard zo veel mogelijk buiten kantoortijden om laten plaatsvinden en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Doordat voornoemde buitengebruikstelling in het belang is van Opdrachtgever zal Part-Up nimmer tot nakoming, compensatie of schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn. Opdrachtgever zal in dit verband eventuele aanpassingen en wijzigingen aanvaarden en de instructies van Part-Up inzake hun implementatie opvolgen, zodat de kwaliteit van de Software en Diensten behouden blijft of verbeterd wordt.
 • 2.10 Part-Up spant zich ervoor in dat specifieke wet- en regelgeving zo goed mogelijk ondersteund wordt in de Software. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving volledig na te leven.

3. Implementatie

 • 3.1 De Implementatie zal door Part-Up in samenwerking met Opdrachtgever plaatsvinden overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken in de Licentieovereenkomst of een ander document (plan van aanpak of implementatieplan).
 • 3.2 Opdrachtgever zal in dit verband alle noodzakelijke medewerking verlenen aan Part-Up, waaronder begrepen het tijdig verstrekken van de door Part-Up gevraagde en benodigde informatie, alsmede alle overige door Part-Up noodzakelijk geachte medewerking verlenen.
 • 3.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is dan dienen de daaruit voor Part-Up voortvloeiende kosten tegen de gebruikelijke tarieven van Part-Up door Opdrachtgever te worden vergoed.
 • 3.4 Uitdrukkelijke uitgesloten van inspanningen van Part-Up ten behoeve van de Implemenatie zijn adviezen aan Opdrachtgever over het omgaan met wendbaarheid binnen haar organisatie en het wendbaar organiseren van werk en talent. Opdrachtgever en Part-Up kunnen hiervoor separaat een de overeenkomst Part-Up Consultancy overeenkomen.

4. Onderhoud en Ondersteuning

 • 4.1 Part-Up biedt Ondersteuning aan Opdrachtgever en zal Onderhoud plegen op de Software. Ten aanzien van Software van Derden is Part-Up slechts gehouden tot het verlenen van Ondersteuning en Onderhoud zolang en voor zover de betreffende Derde die Software ondersteunt en onderhoudt.
 • 4.2 Noodzakelijke aanpassingen aan de Software en databases op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving zal Part-Up als onderdeel van het Onderhoud niet separaat in rekening brengen, tenzij de desbetreffende wijzigingen naar het oordeel van Part-Up grote aanpassingen betreft of grote consequenties heeft voor de inrichting van de Software en database. In een dergelijke situatie kan niet van Part-Up gevergd worden om deze aanpassingen zonder meerkosten uit te voeren.

5. Vergoedingen en betaling

 • 5.1 De door Opdrachtgever aan Part-Up verschuldigde vergoedingen voor de te leveren Software en/of Dienst(en) staan vermeld in de Licentieovereenkomst.
 • 5.2 Indien Part-Up op verzoek van Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden uitvoert, komen deze werkzaamheden als meerwerk voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke werkzaamheden zullen tegen de dan geldende uurtarieven op basis van nacalculatie door Part-Up worden uitgevoerd.
 • 5.3 Alle door Part-Up genoemde bedragen en tarieven zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege.
 • 5.4 Part-Up behoudt zich het recht voor al haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per kalenderjaar te wijzigen overeenkomstig het CBS Prijsindexcijfer. Daarnaast heeft Part-Up te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van Derden en andere toeleveranciers van Part-Up aan Opdrachtgever door te berekenen.
 • 5.5 Opdrachtgever zal de verschuldigde vergoedingen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege, na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de overige rechten van Part-Up. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (waaronder in ieder geval begrepen incassokosten en executiekosten), die door Part-Upworden gemaakt om de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 350,00.
 • 5.6 In geval Opdrachtgever in verzuim is heeft Part-Up het recht haar diensten op te schorten en Opdrachtgever, al dan niet tijdelijke, toegang te weigeren tot de dienst of Software.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 De totale aansprakelijkheid van Part-Up voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Part-Up of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Licentieovereenkomst of uit welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag ter hoogte van de facturen voorafgaand aan de maand waarin het incident en of de tekortkoming heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid van Part-Up is te allen tijde beperkt tot het bedrag door de verzekering van Part-Up wordt uitgekeerd, althans tot €50.000,- (vijftig duizend euro) per gebeurtenis en €250.000,- (tweehonderd en vijftig duizend euro) voor alle gebeurtenissen tezamen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Part-Up aan de Licentieovereenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Licentieovereenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden; B redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Part-Up op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; het voornoemde geldt niet indien sprake is van vertraging ten gevolge van een aan Opdrachtgever te wijten oorzaak; C redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; D redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • 6.2 Aansprakelijkheid van Part-Up voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 6.1 uit welken hoofde dan ook.
 • 6.3 De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Part-Up.
 • 6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Part-Up in verzuim moet zijn overeenkomstig de Licentieovereenkomst en Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan bij Part-Up meldt.

7. Intellectuele eigendom en vrijwaring

 • 7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde of door Part-Up voor Opdrachtgever ontwikkelde Software, alsmede de door Part-Up geleverde Diensten, Documentatie, berusten uitsluitend bij Part-Up en/of bij derden – voor zover het Software of Documentatie van derde betreft. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Licentieovereenkomst een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht, een en ander onder de voorwaarde van volledige en tijdige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 • 7.2 Tenzij anderszins is overeengekomen in de Licentieovereenkomst mag Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Software uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het daarmee in de Licentieovereenkomst beoogde doel. Enig ander gebruik waaronder begrepen het ter beschikking stellen van de Software aan derden is zonder voorafgaande toestemming van Part-Up niet toegestaan.
 • 7.3 Part-Up vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een Derde die gebaseerd is op de bewering dat de Software van Part-Up inbreuk zou maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever (a) Part-Up onverwijld Schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Part-Up. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Part-Up verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Software heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Software van Part-Up inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Part-Up een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Part-Up zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige Software, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien Part-Up naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Part-Up het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Part-Up zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever.
 • 7.4 Opdrachtgever realiseert zich dat Part-Up Software van Derden ter beschikking stelt ten aanzien waarvan Part-Up geen zeggenschap of invloed heeft of heeft gehad bij de totstandkoming en/of aanpassing daarvan. De vrijwaring van Part-Up uit artikel 7.3 geldt derhalve niet voor Software van Derden. Ten aanzien daarvan gelden de eventuele vrijwaringsvoorwaarden uit de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden.

8. Verwerking persoonsgegevens

 • 8.1 Bij de uitvoering van de Licentieovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld personeel van Opdrachtgever). Opdrachtgever zal in dat kader en op grond van toepasselijke privacywetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) als verantwoordelijke/ verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt en Part-Up als bewerker/verwerker.
 • 8.2 Opdrachtgever verleent hierbij aan Part-Up de opdracht om die persoonsgegevens namens haar te verwerken ter uitvoering van de Licentieovereenkomst. Part-Up zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig de separaat af te sluiten Verwerkersovereenkomst.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig

 • 9.1 Op alle Licentieovereenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank te ‘Utrecht.
 • 9.3 Part-Up heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Part-Up publiceert altijd de meest recente en van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden op haar website.