Privacyverklaring

Part-up B.V. (hierna: "Part-up" of "wij") verwerkt persoonsgegevens en maakt zorgvuldig en veilig gebruik van jouw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: "AVG"). In deze privacyverklaring beschrijven wij wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor jou om te weten.
Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst zie je een samenvatting op hoofdlijnen. Als je meer gedetailleerde informatie wil, kun je die vinden door te klikken op de link 'meer details’.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Gehanteerde begrippen

Part-up zet haar kracht in om de capaciteit van organisaties te vergroten, door medewerkers flexibel en talentgericht in te zetten. Part-up helpt organisaties met slimme matching hun doelstellingen sneller te behalen. Op deze manier gebruikt Part-up het verborgen potentieel talent binnen en buiten de organisatie. Je kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan Part-up. Wij zijn gevestigd te Leusden 3833 LB, Storkstraat 28 en staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62078666. Wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar info@part-up.com. Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen PART-UP. Je kunt de FG bereiken via k.vunderink@prevermo.nl. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Gehanteerde begrippen

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers en via jouzelf (de betrokkenen). Betrokkenen zijn personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers, zijn aangesloten bij een van onze opdrachtgevers, of inwoner zijn van onze opdrachtgevers. Daarnaast kan een betrokkene in dienst bij Part-up zijn of anderszins in een hiërarchische verhouding tot Part-up staan.
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Gegevens over functie en afdeling
 • Gegevens over competentie en talent
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld jouw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Gehanteerde begrippen

Hierbij kun je onder meer denken aan:

 • Accountgegevens;
 • E-mailadres;
 • NAW gegevens;
 • Gegevens over functie- en afdeling;
 • Gegevens over voorkeuren en competenties;

Persoonsgegevens over anderen die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat jij de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen jou erop dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Part-up.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Part-up verzamelt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die een platform vormen om werk en talent wendbaar te organiseren. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de met jou en/of de met onze opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Part-up bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Part-up en onze opdrachtgevers, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan opdrachtgevers en derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan Part-up jouw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan opdrachtgevers (jouw werkgever, gemeente, vakbond of andere organisatie), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst. Anderzijds kunnen wij ook met jouw (uitdrukkelijke) toestemming persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die jou een gerichte interventie kunnen aanbieden of andere (medisch) specialisten. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER"). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Part-up jouw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Hoe kun jij je Persoonsgegevens beheren?

Jij hebt het recht de verzameling van jouw persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun je bij ons jouw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder lees je waar en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast lees je over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van jouw rechten.

Houd er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om jouw identiteit te verifiëren. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Jouw recht op inzage, correctie en / of het wissen van persoonsgegevens

Als je inzage wenst in de over jou verwerkte persoonsgegevens en/of gegevens wil verbeteren of wissen (voor zover toelaatbaar) die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen via k.vunderink@prevermo.nl  Wij corrigeren of wissen jouw persoonsgegevens indien je persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel op andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Het recht om persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een aanpassing, het wissen van persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. Je mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie wij deze mededeling hebben gedaan.

Jouw recht op beperking van de verwerking, het recht op overdracht van persoonsgegevens Voor de uitoefening van jouw recht op beperking van de Verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens jouw verzoek richten aan k.vunderink@prevermo.nl

Het recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de verwerking van persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze persoonsgegevens alleen verwerken:

 • met jouw Toestemming;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • achter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft jou het recht om jouw persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons hebt verstrekt, om vervolgens de persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (anders dan PART-UP). Dit recht geldt alleen wanneer de verwerking is gegrond op jouw (al dan niet uitdrukkelijke) toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Jouw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van jouw recht op bezwaar, kun je terecht bij k.vunderink@prevermo.nl.
Je kunt jouw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

 • Allereerst mag je bezwaar aantekenen tegen verwerking bij ons in verband met jouw persoonlijke omstandigheden. De verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan jouw belang om de verwerking te laten staken.
 • Ten tweede kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen wij altijd gehoor geven.
 • Ten derde kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met jouw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen wij altijd gehoor geven.

Kun je jouw toestemming later alsnog intrekken?

Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer je eerst toestemming hebt gegeven. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Kun je een klacht indienen?

Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door PART-UP. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat PART-UP niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van jouw Persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan je klacht naar k.vunderink@prevermo.nl t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. Ben je het niet eens met de uitkomst van de klacht? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als je geen persoonsgegevens wil verstrekken?

Voor PART-UP is de verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met jou aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Ook in het geval dat PART-UP op grond van de wet haar opdrachtgevers helpt om uitvoering te geven aan een wettelijke plicht. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 19 mei 2022.